زهرا عزیزمحمدی آهوئی به دادگاه احضار شد

زهرا عزیزمحمدی آهوئی، شهروند ساکن تهران به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که اخیرا توسط شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به ریاست قاضی محمدرضا احمدی صادر و به وی ابلاغ شده است، خانم عزیزمحمدی آهوئی باید در تاریخ بیست و سوم ماه جاری جهت دفاع از اتهام “حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی” در این شعبه حاضر شود.

زهرا عزیزمحمدی آهوئی، شهروند ساکن تهران است که در زمینه ساخت فیلم های کوتاه فعالیت دارد.