اسامی زندانیان سیاسی زندان ارومیه؛ بیش از ۲۶۰ سال حبس و ۵ محکوم به اعدام

فهرست زیر اسامی اولیه زندانیان سیاسی- عقیدتی زندانیان ارومیه است که مجموع احکام آنان فارغ از موارد بلاتکلیف، بالغ بر ۲۶۰ سال زندان و پنج محکوم به اعدام را شامل می شود، از آنجا که به جز چند تن (سه شهروند بهایی، یک مورد جاسوسی و یک محکوم پس از انتخابات ۱۳۸۸)، عمده این زندانیان هر کدام به نوعی به اتهام ارتباط، هواداری و یا عضویت موثر در یکی از احزاب کردی بازداشت شده اند به همین دلیل صرف ذکر مختصر “همکاری با اپوزیسیون کرد” در این مورد اشاره به این نوع از اتهامات دارد. لازم به یادآوری است که لیست ذیل لیست اولیه است و احتمالا با دریافت اطلاعات بیشتر به روز خواهد شد.

هویت زندانیان بند ۱۲ که در حال حاضر، بیش از نیمی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه در آن نگهداری می شوند:

۱ـ نام و نام خانوادگی: عثمان مصطفی پور
سال دستگیری: ۱۳۷۰
حکم: ۳۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد:پیران شهر

۲ـ نام و نام خانوادگی: کمال الدین محمدی
سال دستگیری: ۱۳۸۷
حکم: ۲۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۳ـ نام و نام خانوادگی: یوسف کاکه ممی
سال دستگیری: ۱۳۸۶
حکم: ۹سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۴ـ نام و نامخانوادگی: عبدالله بدوی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۵ـ نام ونام خانوادگی: عبدالناصر محمدپور
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۶ـ نام و نام خانوادگی: بهروز آلخانی
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سلماس

۷ـ نام و نام خانوادگی: احمد تمویی
سال دستگیری: ۱۳۸۶
حکم: ۱۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سلماس

۸ـ نام و نام خانوادگی: مصطفی علی احمد
سال دستگیری: ۱۳۸۵
حکم: ۱۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سوریه

۹ـ نام و نام خانوادگی: ناجی طموزاده
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۵سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۱۰ـ نام ونام خانوادگی: محمود جانگو
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۵سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۱۱ـ نام ونام خانوادگی: سامی حسینی
سال دستگیری: ۱۳۸۷
حکم: ۲۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سلماس

۱۲ـ نام و نام خانوادگی: کمال حسن رمضان
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سوریه

۱۳ـ نام ونام خانوادگی: امیر مولادوست
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: ۳سال
اتهام: فعالیت سیاسی تحت نام جنبش سبز
متولد: ارومیه

۱۴ـ نام و نام خانوادگی: شورش شکری افشار
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۱۵ـ نام و نام خانوادگی: ولی افشار
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۱۶ـ نام و نام خانوادگی: مصطفی داوودی
سال دستگیری: ۱۳۸۷
حکم: ۱۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۱۷ـ نام و نام خانوادگی: محمد عبداللهی
سال دستگیری: ۱۳۸۸
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: بوکان

۱۸ـ نام و نام خانوادگی: محمد عبدالبخت
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: اشنویه

۱۹ـ نام و نام خانوادگی: کیهان درویشی
سال دستگیری: ۱۳۹۱
حکم: ۳ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۲۰ـ نام و نام خانوادگی: شیرکو حسن پور
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۲۱ـ نام و نام خانوادگی: حسین شاه بویی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۱ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: اشنویه

۲۲ـ نام و نام خانوادگی: مولود حسینی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۲۳ـ نام و نام خانوادگی: فریدون ابراهیمی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۲۴ـ نام و نام خانوادگی: علی محمدی
سال دستگیری: ۱۳۸۸
حکم: ۱۸ سال
اتهام: جاسوسی
متولد: کرمانشاه

۲۵ـ نام و نام خانوادگی: فردین اغصانی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۳ سال
اتهام: شهروند بهایی
متولد: ارومیه

۲۶ـ نام و نام خانوادگی: عبدالله عمویی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ماکو

بند زنان:
۲۷ـ نام و نام خانوادگی: گیسو شیخ حسن آبادی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: شهروند بهایی
متولد: ارومیه

۲۸ـ نام و نام خانوادگی: فرهناز الیاسی مقدم
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: شهروند بهایی
متولد: ارومیه

۲۹ـ نام و نام خانوادگی: راضیه حکیمی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ماکو

بند کارگران
۳۰ـ نام و نام خانوادگی: جمیل رشیدی
سال دستگیری: ۱۳۹۰
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۳۱ـ نام و نام خانوادگی: جعفر افشاری
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۳۲ـ نام و نام خانوادگی: منصور دریا دوست
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

سایر زندانیان که اسامی آنها ذکر می شود، در بند های غیر سیاسی هستند و در شرایط نامناسبی به سر می برند:
۳۳ـ نام و نام خانوادگی: کریم زمانی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۳۰ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۴ـ نام و نام خانوادگی: فائق نجفی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۵ـ نام و نام خانوادگی: حسین نجفی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۳۰ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۶ـ نام و نام خانوادگی: فرامرز نجفی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۳۰ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۷ـ نام و نام خانوادگی: علی اهروم
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ماکو

۳۸ـ نام و نام خانوادگی: علیرضا ایوبی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: ماکو

۳۹ـ نام و نام خانوادگی: مصطفی صبری
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۱۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: ماکو

۴۰ـ نام و نام خانوادگی: علی یگانه
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ماکو

۴۱ـ نام و نام خانوادگی: حشمت نعمان پور
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۱۸ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۴۲ـ نام و نام خانوادگی: فرهاد آریایی
سال دستگیری: ۱۳۹۱
حکم: ۷ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: روان درمانی
متولد: ارومیه

۴۳ـ نام و نام خانوادگی: قادر محمد زاده
سال دستگیری: ۱۳۸۴
حکم: ۲۰ سال
اتهام: تشکیل گروه های غیر قانونی معاند نظام
بند: ۳ یا ۴
متولد: بوکان

۴۴ـ نام و نام خانوادگی: جلال عثمانی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ و ۴
متولد: پیران شهر

۴۵ـ نام و نام خانوادگی: پژمان امینی
سال دستگیری: ۱۳۹۴
حکم: ۴ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: ارومیه

زندانیان زیر به اتهام بمب گذاری شهر مهاباد و عضویت در یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شده اند و در حال حاضر در بدترین بندهای زندان ارومیه نگهداری می شوند:
۴۶ـ نام و نام خانوادگی: حسین عثمانی
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۰
متولد: مهاباد

۴۷ـ نام و نام خانوادگی: دیاکو رسول زاده
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: مهاباد

۴۸ـ نام و نام خانوادگی: صابر شیخ عبدالله
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱ یا ۲

117 thoughts on “اسامی زندانیان سیاسی زندان ارومیه؛ بیش از ۲۶۰ سال حبس و ۵ محکوم به اعدام

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.